Web Analytics Made Easy - StatCounter
Inkt bestellen
Home Contact Info Winkelkarrertje

Wettelijke info

Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

Bij gebreke aan aangetekend protest binnen de 8 dagen na verzending van de factuur wordt deze geacht integraal aanvaard te zijn. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand factuurboek en/of de btw aangifte.

Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren diensten op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe opdrachten te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Arbita behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor desgevallend al de vervolgingskosten zoals voorzien in de wet van 2.8.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties in te vorderen.

Uitdrukkelijk arbitragebeding. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie ARBOVAR belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij ARBOVAR VZW Postbus 10.003 te 3000 Leuven. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.


Privacy informatie

Introductie

Deze site is eigendom van printgoedkoop.nl. Onderstaande informatie is bedoeld om u in te lichten over onze aansprakelijkheid betreffende het gebruik van deze website en over ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens voor wat betreft de informatie die we via deze website vergaren, gebruiken of die u ons toezendt via deze site. Gelieve deze informatie te lezen vooraleer u ons gegevens toestuurt. Door deze website te gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met de bepalingen op deze pagina.

Privacy informatie

Persoonsgegevens

printgoedkoop.nl verzamelt via deze website géén persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, hetzij via email die u ons toestuurt, hetzij via het contactformulier, hetzij via het bestelformulier.

De gegevens die u invult in een formulier, kunnen automatisch aangevuld worden met uw IP adres. Het doel hiervan is de authenticiteit van de doorgestuurde boodschap te kunnen achterhalen.

Uw gegevens worden enkel gebruikt om te antwoorden op uw vraag en/of boodschap die u ons toestuurt, en om bestellingen te kunnen afwerken en uitleveren op het aangegeven leveringsadres. Indien u nadrukkelijk te kennen geeft dat u wilt op de hoogte gehouden worden van ons nieuw aanbod, kunnen uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden om u blijvend hierover te berichten.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst heeft het recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens en kan deze kostenloos laten schrappen uit onze databank.

U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of schrapping via e-mail richten tot contact@printgoedkoop.nl.

Automatische vergaring van gegevens

printgoedkoop.nl kan via de website anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de duur van uw bezoek aan de website, welke pagina's u bekeken hebt, welke browser en welk IP-adres u hebt, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website en/of zoekmachine langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden met het oog op verbetering van de website en dienstverlening.

Aansprakelijkheid

Hoewel printgoedkoop.nl zijn uiterste best doet om alle op deze website verstrekte informatie correct en up-to-date te houden, kan deze informatie onderhevig zijn aan onvolkomendheden van allerlei aard. Er wordt dan ook geen enkele garantie gegeven, noch op de juistheid van de informatie, noch op het up-to-date zijn ervan.

printgoedkoop.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

In voorkomend geval, is printgoedkoop.nl niet verantwoordelijk voor de informatie op externe websites waarnaar via een hyperlink verwezen wordt. We raden u aan om steeds de privacy en gebruiksvoorwaarden van deze door te nemen.

printgoedkoop.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze website.


Retourprocedure

Wij streven ernaar om de beste service te verlenen. Een correcte en duidelijke retourprocedure hoort daarbij. U heeft het recht een bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar ons zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zorgt u ervoor het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina. Wij zullen vervolgens het orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Controleer na ontvangst altijd uw bestelling. Heeft u het verkeerde artikel ontvangen of ontbreekt er een artikel, neem dan contact met ons op via de contactpagina. Wij zorgen dat wij onze fout zo snel mogelijk herstellen.

Het kan ook voorkomen dat u onbedoeld een verkeerd artikel heeft besteld. neem dan contact met ons op via de contactpagina om de retourprocedure in gang te zetten.

Wanneer u een defect artikel heeft ontvangen, kunt u onze garantieprocedure hanteren. Ook die kan u in gang zetten via de contactpagina.

Wij streven ernaar steeds binnen 1 tot 2 werkdagen te reageren op contactnames. In de meeste gevallen heeft u binnen de 24 uren antwoord. Tijdens weekends of vakanties kan de wachttijd enigszins oplopen.

Richtlijnen voor de verzending

Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de verpakking. Verpak de retourartikelen zorgvuldig om beschadiging tijdens transport tegen te gaan. Frankeer de retourzending voldoende.

Wat is uitgesloten van retour?

Aangebroken of beschadigde verbruiksartikelen zoals cartridges en toners.

Wij behouden het recht om geretourneerde produkten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer het product geopend, gebruikt of beschadigd is.


Verzendkosten

Type leveringKost excl. BTWKost incl. BTW
Levering NL voor bestelling tot €250€3.95€4.78
Levering NL voor bestelling vanaf €250GRATISGRATIS
Levering BE voor bestelling tot €250€3.95€4.78
Levering BE voor bestelling vanaf €250GRATISGRATIS